Projekt - "Sztuknięci teatrem"

Teatr w czasach pandemii – niemożliwe staje się możliwe?

Czytaj więcej...

Projekt "Od grosika do złotówki”

W Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia klasy drugie rozpoczęły realizację projektu „Od grosika do złotówki”.
Treści nauczania, zawarte w projekcie, zgodne są z założeniami nowej podstawy programowej. Umożliwiają włączenie projektu w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. W projekcie zastosowano zasadę korelacji treści kształcenia, a stosowane metody i formy pracy są dobrane do aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym. Podejmowane w formie zabawy działania edukacyjne rozbudzą ciekawość poznawczą naszych uczniów oraz będą kształtować umiejętności praktyczne potrzebne w codziennym życiu.Uczniowie będą podejmować decyzje i rozwiązywać zadania, które nauczą, jak zarządzać finansami w przemyślany i bezpieczny sposób.
W trakcie kolejnych miesięcy odbędą podróż po Galaktyce Finansów i Galaktyce Oszczędności z przewodnikiem nazwanym Grosikiem. Każdy uczestnik podróży udokumentuje swoje sukcesy, umiejętności i zasób zdobytych informacji w „Dzienniku podróży”. Uczestnikami projektu zostaną także rodzice, którzy wspólnie podejmą działania w trosce o bezpieczeństwo i rozwój edukacji finansowej swoich dzieci. Co miesiąc staną się konsultantami, gdyż dzieci poproszą rodziców/ opiekunów o rozmowę na temat wskazany przez nauczyciela, a związany z tematem zajęć. Myślimy, że udział naszych uczniów w projekcie pozwoli im w przyszłości sprawnie poruszać się po świecie finansów, bezpiecznie zarządzać swoimi środkami i samodzielnie podejmować decyzje.

Projekt "Improwizacja inspiruje nas i łączy"

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach bierze udział w międzynarodowym projekcie Erasmus pod tytułem: "Improvisation joins us, gives us inspiration" (Improwizacja inspiruje nas i łączy). Projekt jest skierowany do nauczycieli ze Szwecji, Włoch i Polski chcących pogłębić i rozwinąć swoje umiejętności nauczania improwizacji.
Więcej szczegółów znajduje się w poniższych linkach:

 

Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka

Projekt realizowany jest przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach w partnerstwie z Wojewódzkim Domem Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach oraz placówką oświatową Konserwatorium w Koszycach na Słowacji. Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Więcej informacji znajduje się na stronie www projektu: musi.pro-linuxpl.com


Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Kielcach

Nazwa inwestora: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM  I i II st. im. L. Różyckiego w Kielcach.

Lokalizacja: Kielce ul. Wojewódzka 12

Podstawy dotacji: Projekt dofinansowany w ramach Działania 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego, XI oś priorytetowa: Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Numer umowy o dotacje: POIS.11.3.00-00-005/08-00 z dnia 02.04.2009 r.

Numer projektu: POIS.11.3.00-00-005/08

Całkowity koszt projektu: 21 896 373,39 zł

W tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską: 15 000 000,00 zł

Projekt został zakończony i rozliczony w 2011 roku.

Czytaj więcej...