Stowarzyszenie Wspierania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych „ LA MUSICA”

Stowarzyszenie Wspierania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych „ LA MUSICA”

1. Kim jesteśmy?
Stowarzyszenie Wspierania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach „LA  MUSICA” to organizacja zrzeszająca osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, dbająca o rozwój kultury muzycznej miasta i regionu, upowszechnienie i popularyzację wiedzy i kultury muzycznej, umiejętności gry na instrumentach, śpiewu i gry zespołowej, promocję działalności uczniów ZPSM.

2. Cele statutowe Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Wspierania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach „LA MUSICA” działa od 01 grudnia 2009r. Swe cele realizujemy poprzez pozyskiwanie środków finansowych na rozwój bazy dydaktycznej, inicjowanie i współudział w organizacji koncertów, seminariów, kursów, warsztatów, konkursów, konsultacji itp. A także organizację koncertów muzyków profesjonalnych, pozyskiwanie sponsorów na rzecz konkretnych celów statutowych. Współdziałamy z władzami lokalnymi, regionalnymi oraz z organizacjami kultury, nawiązujemy kontakty z fundacjami samopomocowymi. Stowarzyszenie działa aktywnie na rzecz kultury, edukacji, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Realizujemy zadania na rzecz edukacji dzieci i młodzieży oraz rozwoju kulturalnego społeczności lokalnej. Inicjatywy mają charakter regionalny, ogólnopolski i międzynarodowy.

3. Aktualności „ Mistrzowie promują młode talenty”.

4. Władze:
  • Prezes – Paulina Kruk
  • Wiceprezes – Kamil Powrózek
  • Członek Zarządu – Katarzyna Szymczyk
5. Formularz przystąpienia do Stowarzyszenia - w przygotowaniu