Deklaracja dostępności

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZPSM w Kielcach - muzyczna.kielce.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
 • Zdjęcia z wydarzeń szkolnych są prezentowane za pomocą galerii i nie posiadają alternatywnego tekstu
 • Brak możliwości zwiększenia kontrastu oraz rozmiaru liter. Powiększenie widoku możliwe jest wyłącznie za pomocą funkcji dostępnej z poziomu przeglądarki (skrót Ctrl +)
 • Filmy nie posiadają transkrypcji tekstowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Piwowarczyk, empi@pro.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu sekretariatu szkoły 41-342-60-17. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres sekretariat@muzyczna.kielce.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, 25-536 Kielce, ul. Wojewódzka12, 25-536 Kielce.
  Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  - od ul. Marszałkowskiej „wejście główne” - z podjazdem dla wózków i dojazdem korytarzami do dźwigu osobowo-towarowego, umożliwiającego dojazd do I piętra. Dźwig ten obsługiwany jest przez pracowników i ochronę ZPSM w Kielcach, po zgłoszeniu potrzeby skorzystania z windy u pracownika ochrony szkoły (przy dźwigu zamontowana jest tabliczka z instrukcją korzystania z urządzenia).
  - od ul. Wojewódzkiej „wejście służbowe” bez podjazdu dla wózków.
 2. Przy wejściu z podjazdem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na dwóch kondygnacjach, za wyjątkiem korytarza na II piętrze - część dydaktyczna dla uczniów starszych klas OSM.
 4. Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku – 2 toalety oraz na I piętrze budynku – 2 toalety (wjazd windą na I piętro i dojazd korytarzami).
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 8. Na parkingu szkolnym, sąsiadującym z budynkiem ZPSM w Kielcach, wyznaczone są 2 stanowiska dla niepełnosprawnych, z których można dostać się do podjazdów prowadzących do wnętrza budynku.
 9. Wszelkich informacji o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy ochrony i ZPSM w Kielcach. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 10. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Szkoły.
 11. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika ZPSM do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku – kontakt z ochroną budynku – monitoring przy wejściu głównym do szkoły.