VI Mały Festiwal Formy Sonatowej dla uczniów klasy fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia z województwa świętokrzyskiego


HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃRegulamin

 1) Organizatorem VI Małego Festiwalu Formy Sonatowej jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

2) Festiwal ma charakter konkursu.3)
Konkurs odbędzie się w dniu 21 lutego 2022 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach.

4)
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia z terenu województwa świętokrzyskiego.

5)
Cele Festiwalu:

 • wymiana doświadczeń pedagogicznych dotyczących problemów pojawiających się w formach sonatowych.

 • popularyzacja muzyki klasycznej

 • zdobywanie przez uczniów doświadczenia estradowego

 • konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów

6) Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w następujących grupach:

 • Grupa I          – klasy I-II /6, I-II/8

 • Grupa II        – klasy III-IV /6, III-IV/8 oraz I-II /4

 • Grupa III       – klasy V-VI /6, V-VI/8 oraz III–IV /4

7) Uczestnicy zobowiązani są do wykonania 2 utworów:
 
Grupa I :

 • jedna część sonatiny klasycznej lub rondo lub wariacje z epoki klasycznej

 • utwór z epoki baroku (np. utwory z następujących zbiorów: „Z dawnych wieków”, „Dawne tańce i melodie”, „Łatwe utwory” – J. S. Bacha)

 Grupa II :

 • jedna część sonatiny bądź sonaty (w tempie szybkim) lub rondo lub wariacje z epoki klasycznej

 • utwór J. S. Bacha (dopuszcza się kompozycje ze zbiorów: ”Łatwe utwory”, „Drobne utwory”)

 Grupa III :

 • jedna część sonatiny bądź sonaty (w tempie szybkim) lub rondo lub wariacje z epoki klasycznej

 • utwór J. S. Bacha

 8) Program powinien odpowiadać wymaganiom programowym dla klasy uczestnika i należy go wykonać z pamięci.

9) Kolejność występów podczas Konkursu ustala organizator.

10)
Przesłuchania będą otwarte dla  publiczności.

11)
Uczestnicy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku dla celów konkursu.

12)
Wykonania konkursowe będzie oceniać jury powołane przez Organizatora.

13)
Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

14)
W każdej grupie zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

15)
Dopuszcza się przyznanie nagród specjalnych.

16)
Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.

17)
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:


18) Wpisowe w wysokości 70 zł należy wpłacić do dnia 9 lutego 2022 r. na konto

Rady Rodziców przy ZPSM w Kielcach (Bank Ochrony Środowiska S.A.)
46 1540 1014 2058 7321 4148 0001
z dopiskiem:  VI Mały Festiwal Formy Sonatowej + imię i nazwisko uczestnika

19) W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu, opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

20)
Koszty związane z dojazdem i wyżywieniem uczestnicy Festiwalu pokrywają we własnym zakresie.

21)
Harmonogram przebiegu Festiwalu, w tym przesłuchań konkursowych oraz wszelkie istotne informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej www.muzyczna.kielce.pl w zakładce „Konkursy”.

22)
Przystąpienie do udziału w przesłuchaniach konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.