XIII Wojewódzki Konkurs Kształcenia Słuchu dla uczniów PSM I st. oraz OSM I st. do klasy VI włącznie

Regulamin XIII Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu
Dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (PSM I st. oraz OSM I st. do klasy VI włącznie) organizowanego przez ZPSM  im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

 1. Organizatorem Konkursu jest Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.
 2. Program Konkursu przygotowywany jest przez nauczycieli uczących kształcenia słuchu w szkole muzycznej I stopnia.
 3. Celem Konkursu jest zbadanie poziomu wiedzy uczniów, zainteresowanie przedmiotem, a także zmotywowanie ich do wzmożonej pracy.
 4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie PSM I st. cyklu sześcioletniego i czteroletniego oraz uczniowie OSM I st. do klasy VI włącznie (nie mogą brać udziału uczniowie klas VII i VIII)
 5. Konkurs odbędzie się 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w siedzibie ZPSM w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17.02.2023 r.
 6. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają na własny koszt.
 7. Zadania konkursowe zawierają zagadnienia zgodne z podstawą programową dla nauczania przedmiotu kształcenie słuchu w szkołach muzycznych I stopnia. Zadania konkursowe dotyczą części słuchowej obowiązującego programu nauczania: rozpoznawanie interwałów /pojedynczych i podwójnych; melodycznych i harmonicznych/, rozpoznawanie akordów /trójdźwięki we wszystkich postaciach/ w układzie melodycznym i harmonicznym, zapis „ciągów” interwałowych /na pięciolinii i symbolami, łatwe melodie atonalne do uzupełnienia, 2 – głosowe dyktando melodyczno – rytmiczne, jednogłosowe dyktando pamięciowe, jedno – lub dwugłosowe  dyktando rytmiczne, korekta błędów. Dyktanda mogą być do zapisu w całości lub do uzupełnienia.
 8. Zadania mogą być odtwarzane z nagrania, wykonywane na fortepianie lub innym instrumencie.
 9. Konkurs jest jednoetapowy.
 10. Uczestnicy przed wejściem na salę losują godło i numer stolika.
 11. W trakcie trwania Konkursu nauczyciele uczący uczestników mogą być obserwatorami.
 12. Prace zostaną sprawdzone przez komisję powołaną przez dyrekcję ZPSM w Kielcach. Decyzje komisji są ostateczne  i nieodwołalne.
 13. Za trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody a dla wszystkich uczestników dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
 14. Ogłoszenie wyników Konkursu  nastąpi na uroczystym koncercie/prezentacji sekcji – termin koncertu zostanie ogłoszony w harmonogramie przebiegu konkursu. Po sprawdzeniu prac przez komisję na stronie szkoły zostaną podane nazwiska laureatów w kolejności alfabetycznej.
 15. Po konkursie na stronie szkoły zostanie podana punktacja wszystkich uczestników z użyciem wylosowanych przez uczniów godeł. Odtajnione zostaną tylko nazwiska laureatów.
 16. Każdy uczestnik konkursu wpłaca wpisowe w wysokości 20 złotych na konto
  Rada Rodziców przy ZPSM w Kielcach Bank Ochrony Środowiska S.A.
  nr konta: 46 1540 1014 2058 7321 4148 0001
  w tytule: XIII Wojewódzki Konkurs z Kształcenia Słuchu.
 17. W razie rezygnacji  uczestnika z udziału w Konkursie  wpisowe nie podlega zwrotowi.
 18. Zgłoszenia uczestników wraz z potwierdzeniem wpłaty na Konkurs należy przesłać do dnia 17.02.2023 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: teoria@muzyczna.kielce.pl
 19. Uczestnicy spoza ZPSM w Kielcach muszą wypełnić również klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych i dołączyć ją do zgłoszenia i dowodu wpłaty wpisowego.
Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi zadaniami konkursowymi (z poprzednich edycji).

Informacji o konkursie udziela: Anna Maciejewska 607-668-871 nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych, e-mail: maciejewskaanna41@gmail.com