Klauzula informacyjna dot. prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie

Klauzula informacyjna dla rodziców/ uczniów w czasie prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana – rodzica/opiekuna prawnego oraz danych Państwa dzieci jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach; Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, tel. 41-342-60-17, 41-360-00-88, fa 41 368-26-25 email: sekretariat@muzyczna.kielce.pl
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anna Rubinkiewicz – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@muzyczna.kielce.pl, tel. 602779754
  3. Administrator w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym naukę realizuje na odległość (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Poz. 493)
  4. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje platformy edukacyjne, narzędzia do e-learningu, oraz komunikatory discord, skype, e-dziennik.
  5. Administrator wykorzystuje jedynie dane ucznia niezbędne do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
  8. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Dyrektor Szkoły